Katecheza Dobrego Pasterza

Strefa Ducha Fundacji Ziarnko Maku

Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora: ul. Księdza Stefana Pawlickiego 1, 30 320 Kraków oraz poprzez email: ziarnkomaku@gmail.com.

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

1) realizacji na Pani/Pana rzecz usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu formacyjnego Katechezy Dobrego Pasterza Poziom II połączony z rekolekcjami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) dokonywania rozliczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,

3) realizacji obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4) ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Natomiast w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu otrzymywania od Administratora informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

III. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 2. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane, w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, a następnie:

– dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

– dla celów ewentualnego ustalania lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat od zakończenia świadczenia usługi, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

Natomiast w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od Administratora informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym Pani/Pana adres e-mail może być przetwarzany do czasu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. Otrzymania kopii danych osobowych,

3. Sprostowania danych osobowych,

4. Usunięcia danych osobowych,

5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.